Công văn 6100/VPCP-V.III năm 2016 về tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức MDEC 2018
Số hiệu: 6100/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6100/VPCP-V.III
V/v tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức MDEC 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

 

Về đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 424-CV/BCĐTNB ngày 7 tháng 7 năm 2016 về việc tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý vi đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tổ chức Diễn đàn Hp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (MDEC 2018) tại tỉnh Bạc Liêu.

2. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, bảo đảm MDEC 2018 được tổ chức thiết thực, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.