Công văn 6091/VPCP-KGVX năm 2016 về danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
Số hiệu: 6091/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6091/VPCP-KGVX
V/v danh Mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 23/TTr-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành danh Mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật an toàn thông tin mạng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia sau khi Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ: CA, QP, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: TH, PL, KTN, Cổng TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3b).HMT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Điều 21. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin
...

2. Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như sau:

a) Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

b) Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

c) Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

d) Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

đ) Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.