Công văn 6088/VPCP-KGVX năm 2016 về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 khối các sở giáo dục và đào tạo
Số hiệu: 6088/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6088/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3479/BGDĐT-VP ngày 14 tháng 7 năm 2016 xin phép tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 khi các sở giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên. Bộ tổ chức Hội nghị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC;
-  Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Khắc Định

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.