Công văn 6060/VPCP-KTN năm 2016 triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 6060/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6060/VPCP-KTN
V/v triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 129/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 về việc chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình triển khai các thủ tục đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 878/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục