Công văn 6056/VPCP-KTTH năm 2016 về nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ
Số hiệu: 6056/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6056/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo của Bộ Công Thương và ý kiến các cơ quan liên quan tại văn bản số 5920A/BCT-XNK ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Công an tại văn bản số 5920A/BCT-XNK nêu trên. Việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các B liên quan biết, thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp