Công văn 5954/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tồn tại về tài chính của Công ty Đầu tư và phát triển HPI
Số hiệu: 5954/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5954/VPCP-KTTH
V/v xử lý tồn tại về tài chính của Công ty Đầu tư và phát triển HPI

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9154/BTC-TCDN ngày 04 tháng 7 năm 2016 về việc xử lý tồn tại về tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và phát triển HPI (Công ty HPI), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP,
-
Các PTTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ TTg; các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.