Công văn 5933/TCT-KK về cung cấp số nộp ngân sách nhà nước năm 2014 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Số hiệu: 5933/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5933/TCT-KK
V/v cung cấp số nộp NSNN năm 2014 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1377/TĐDMVN-TCKT ngày 23/12/2014 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc xin xác nhận số nộp NSNN năm 2014 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng cục Thuế cung cấp số liệu như sau:

Số nộp NSNN năm 2014 tính đến hết ngày 25/12/2014 của 22 Doanh nghiệp theo danh sách đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam được nêu tại biểu đính kèm.

Kính chuyển Tập đoàn Dệt may Việt Nam tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.