Công văn 5931/TCT-CS năm 2014 về chính sách ưu đãi đầu tư miễn tiền thuê đất
Số hiệu: 5931/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5931/TCT-CS
V/v: lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 198/CT-QLĐ ngày 11/09/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất.

Để có căn cứ xét miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy chế biến Condansate tại Khu công nghiệp Hưng phú II thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng thành phố Cần Thơ. Ngày 14/11/2014, Tổng cục Thuế có Công văn số 5046/TCT-CS gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho ý kiến về việc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng công suất nhà máy chế biến Condansate có được áp dụng là danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 7, Mục I, Phần B, Phụ lục A danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ hay không?

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Thuế vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho ý kiến về nội dung Tổng cục Thuế đã nếu tại Công văn số 5046/TCT-CS nêu trên.

Ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuế (Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc, Hà Nội) trước ngày 8/1/2015

Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)
...

B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo
...

7. Phát triển công nghiệp hoá dầu.

Xem nội dung VB