Công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai
Số hiệu: 5838/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Tiến
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5838/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT- TTg và căn cứ vào Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự án “Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước, ưu tiên đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa và nông thôn” thực hiện trong năm 2014 - 2015 với các nội dung chủ yếu dưới đây:

- Xây dựng tài liệu, sổ tay, tờ rơi phổ biến chính sách, pháp luật đất đai.

- Phổ biến chính sách, pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Tài nguyên và Môi trường).

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất đai cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

- Thí điểm phổ biến, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật đất đai cho người dân tại khu vực nông thôn nghèo, khu vực vùng sâu, vùng xa.

- Đánh giá tác động và hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt các cấp chính quyền địa phương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan phát thanh, truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương theo các tài liệu, sổ tay, các băng hình, băng tiếng tuyên truyền về pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

3. Triển khai rộng rãi công tác phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả với nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể tại địa phương, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện cho các hoạt động phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai tại địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai có hiệu quả nhằm đưa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành sớm đi vào cuộc sống./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Tổng cục Quản lý đất đai (để thực hiện);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ.NP140.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai Ban hành: 22/01/2014 | Cập nhật: 24/01/2014