Công văn 5811/TCHQ-KTSTQ năm 2017 về chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại trong KTSTQ
Số hiệu: 5811/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5811/TCHQ-KTSTQ
V/v chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại trong KTSTQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc gia tăng khiếu nại trong lĩnh vực KTSTQ thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan giải quyết khiếu nại/tố cáo theo đúng quy định tại Luật Hải quan, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13, Luật xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thực hiện chặt chẽ các yêu cầu xác minh, cung cấp thông tin theo quy định.

3. Trong các trường hợp cụ thể liên quan đến công tác giá, mã số phức tạp, phải tiến hành xem xét đúng hướng dẫn, quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tránh tranh chấp dẫn đến tình trạng giảm hiệu quả giải quyết khiếu nại.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm quán triệt, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (thay b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

- Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTSTQ-P2(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.