Công văn 5804/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nội, ngoại tệ (tiền mặt) qua biên giới Việt Nam - Lào
Số hiệu: 5804/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5804/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nội, ngoại tệ (tiền mặt) qua biên giới VN - Lào

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 1169/HQQT-NV ngày 15/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xuất nhập khẩu tiền mặt qua biên giới Việt Nam - Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị kiểm tra Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam có thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hay không?

Trong trường hợp Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam đáp ứng các yêu cầu thì thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 708/TCHQ- GSQL ngày 08/02/2017 của Tổng cục Hải quan. Việc kiểm tra thực tế thực hiện theo điểm 3 công văn số 708/TCHQ-GSQL nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đối tượng sau:
...
3. Ngân hàng được phép.

Xem nội dung VB
3. Thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

a. Đối với lô hàng tiền nhập khẩu: Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục) cử công chức đi cùng đến Ngân hàng để chứng kiến việc kiểm đếm, giao nhận và xác nhận kết quả kiểm tra số tiền thực tế nộp vào Ngân hàng trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định, số tiền thực tế nộp vào Ngân hàng ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra được căn cứ vào số tiền Ngân hàng thực kiểm đếm xác nhận trên Phiếu nộp tiền vào Ngân hàng.

b. Đối với lô hàng tiền xuất khẩu: Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục) căn cứ lệnh xuất quỹ nghiệp vụ của Ngân hàng (có xác nhận của Ngân hàng) để xác nhận số tiền xuất khẩu trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.