Công văn 5797/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu
Số hiệu: 5797/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5797/TCHQ-TXNK
V/v hoán thuế GTGT hàng nhập khẩu bị tịch thu

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7499/HQHP-TXNK ngày 22/6/2017 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật thuế GTGT số 31/2Q13/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Quang Minh nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ PC, Cục GSQL;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng