Công văn 5791/BYT-VPB8 năm 2016 về kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện tử
Số hiệu: 5791/BYT-VPB8 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Quang Cường
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5791/BYT-VPB8
Về việc kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện t

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Công văn số 4278/VPCP-TTĐT ngày 02/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất dùng mạng truyn số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử, đến nay đã có 6 bộ/ngành và 44 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ thông qua trục liên thông Chính phủ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các quan Đảng, Nhà nước.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Bộ Y tế kính đ nghị:

1. Đối với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: phối hợp với Bộ Y tế thực hiện kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện tử giữa Bộ Y tế và UBND các tỉnh/thành phố trên trục liên thông của Chính phủ theo đúng các tiêu chí kỹ thuật mà Chính phủ đã hướng dẫn. Theo đó, sau khi kết nối thành công, đơn vị và Bộ Y tế sẽ chỉ gửi/nhận văn bản điện tử trên Hệ thống liên thông và chỉ gửi thêm bản giấy khi văn bản đó liên quan đến cá nhân, đến tài chính kế toán phải sử dụng bản giấy dấu đỏ.

2. Đi với Văn phòng Chính phủ: Hỗ trợ Bộ Y tế, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quá trình tiến hành kết nối liên thông văn bản.

Bộ Y tế giao Văn phòng Bộ Y tế làm đầu mối triển khai kết nối liên thông văn bản điện tử. Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ths.Dương Thu Hương, Phó trưởng phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế (DĐ: 0963169966; Email: huongdt.vpb8@moh.gov. vn).

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

Ghi chú: Mã định danh của Bộ Y tế trên trục liên thông VPCP: 01.01.G18

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
-
Các Thứ trưởng (để biết);
- L
ưu: VT, VPB8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.