Công văn 57286/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 57286/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57286/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Trường Lê Duẩn
Địa chỉ: Số 306B Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, MST: 0100111313

Trả lời công văn số 68/CV-TLD đề ngày 07/8/2017 của Trường Lê Duẩn (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính thuế:

Điều 3. Phương pháp tính thuế

...5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh, thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

S thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng.

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Đơn vị đăng ký nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, năm 2016 Đơn vị có hoạt động cho thuê phòng học thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì Đơn vị thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ 5% trên doanh thu nhận được từ hoạt động này.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường Lê Duẩn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số
5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn