Công văn 57125/CT-TTHT năm 2017 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 57125/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57125/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ông Trần Thái Quang
(Đ/c: 45 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản của Ông Trn Thái Quang (đề ngày 10/4/2017 và ngày 29/5/2017) về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN.

Nội dung vướng mắc của Ông đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 2709/TCT-TNCN ngày 21/6/2017.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản chụp công văn số 2709/TCT-TNCN ngày 21/6/2017 của Tổng cục Thuế để Ông Trn Thái Quang được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thuế TNCN;
- Phòng Kiểm tra nội bộ;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn