Công văn 5706/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan
Số hiệu: 5706/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5706/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 1490/HQCT-NV ngày 21/7/2017 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ liên quan đến vướng mắc khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc khai trên tờ khai hải quan:

Tổng cục Hải quan thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chấp thuận Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 được thừa ủy quyền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện khai hải quan và đứng tên người nhập khẩu trên tờ khai hải quan.

2. Đối với việc thông báo Danh mục miễn thuế và báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính:

Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì chủ dự án là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã thông báo với cơ quan hải quan.

Đối với vướng mắc tương tự, Bộ Tài chính đã có các công văn số 18718/BTC-TCHQ ngày 16/12/2015, số 17708/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016; số 9794/BTC-TCHQ ngày 29/7/2013 hướng dẫn các trường hợp cụ thể. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ nội dung các công văn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố cần Thơ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (thay t/lời);
(18 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, HN)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 30. Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế
...
2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu (sau đây gọi chung là Danh mục miễn thuế):

a) Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ cơ sở đóng tàu; tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí) sau đây gọi chung là chủ dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã thông báo với cơ quan hải quan;

b) Hàng hóa phải thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại một trong các trường hợp quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 và khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế;

c) Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần cho dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từng hạng mục, từng tổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, sau đây gọi chung là dự án.
...
7. Trách nhiệm của chủ dự án:

a) Lập Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế và nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan (trừ trường hợp chưa thực hiện được bằng phương thức điện tử);

c) Kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa này;

d) Lưu giữ các chứng từ liên quan đến cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định;

đ) Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Xem nội dung VB