Công văn 5635/TCHQ-GSQL năm 2017 về chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế
Số hiệu: 5635/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5635/TCHQ-GSQL
V/v chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 81/CHG/KHKT-VT ngày 10/8/2017 của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin về việc dùng kinh doanh bán hàng miễn thuế, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ vào quy định tại Điều 8 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện:

- Kiểm tra toàn bộ lượng hàng miễn thuế còn tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin.

- Căn cứ vào số lượng hàng hóa còn tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, số lượng hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, số lượng hàng hóa miễn thuế đã bán, số lượng hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện thanh khoản toàn bộ hàng hóa miễn thuế của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin theo quy định.

- Sau khi hoàn thành thủ tục thanh khoản, báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin (đ/c: số 6A đường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) (để thực hin);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Điều 8. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

1. Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế:

a) Theo đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp;

b) Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế nhưng doanh nghiệp không đưa cửa hàng miễn thuế vào hoạt động;

c) Cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định này;

d) Trong vòng 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan;

đ) Quá thời hạn tạm dừng hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này.

2. Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế:

a) Tổng cục Hải quan có văn bản giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra lượng hàng tồn, số lượng hàng hóa đã tạm nhập để thực hiện thanh khoản.

b) Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thanh khoản về Tổng cục Hải quan trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao thực hiện kiểm tra của Tổng cục Hải quan.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Xem nội dung VB
Điều 8. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
...
2. Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế:
...
b) Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thanh khoản về Tổng cục Hải quan trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao thực hiện kiểm tra của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.