Công văn 56318/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế
Số hiệu: 56318/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56318/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP dược phẩm Hà Nội
(Đ/c: Số 170 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội)
MST: 0101337659

Trả lời công văn số 97/CV/CT ngày 25/7/2017 của Công ty CP dược phẩm Hà Nội, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218//2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 7 quy định định thu nhập khác bao gồm:

“…

10. Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được.

…”

+ Tại Điều 18 quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“…

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP dược phẩm Hà Nội năm 2009 đã trích từ Quỹ dự phòng tài chính của năm 2008 số tiền 1.124.198.836 đồng để xóa nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH dược phẩm Nam Thành (nợ phát sinh từ năm 2003). Đến năm 2016 Công ty được nhận lại 600.000.000 đồng từ nguồn nợ phải thu trên thì khoản thu nhập bất thường này (khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được) hạch toán vào thu nhập khác và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP dược phẩm Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;
- Lưu: VT. TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn