Công văn 56312/CT-TTHT năm 2017 giải đáp sử dụng phiếu thu thay biên lai thu phí, lệ phí
Số hiệu: 56312/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56312/CT-TTHT
V/v giải đáp sử dụng phiếu thu thay biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
(Đ/c: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội - MST: 0104018241)

Trả lời công văn số 112/CV-ĐHSPTDTTHN đề ngày 20/03/2017 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng phiếu thu thay biên lai thu phí và lệ phí cho các hợp đồng giảng dạy quốc phòng. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 9 Mục 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định điều khoản chuyển tiếp;

- Căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ có quy định lập hóa đơn; Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Điều 5, Điều 6, Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc tạo hóa đơn;

- Căn cứ Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 có quy định đối tượng không chịu thuế GTGT; Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Căn cứ công văn 3444/TCT-CS ngày 3/8/2017 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập có các khoản thu từ hợp đồng liên kết đào tạo quốc phòng với các trường cao đẳng, đại học. Khoản thu này không thuộc danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí, lệ phí 97/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 mà chuyển sang cơ chế giá. Do vậy, khi thu tiền của các hợp đồng giảng dạy quốc phòng, trường phải lập hóa đơn và giao cho các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

Đề nghị Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội liên hệ với Phòng Quản lý ấn chỉ - Cục Thuế TP Hà Nội (G23,24 Thành Công, Ba Đình) để được hướng dẫn đăng ký Phiếu thu là hóa đơn theo quy định, ghi tên là “Phiếu thu tiền - hóa đơn” và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thực hiện việc phát hành theo quy định.

Cục thuế TP Hà Ni trả lời để Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 6;
- Phòng Qu
n lý ấn ch;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu:
VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí Ban hành: 23/08/2016 | Cập nhật: 26/08/2016