Công văn 5487/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng “Bánh xích”
Số hiệu: 5487/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5487/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Bánh xích”

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nông nghiệp An Đô;
(S131 lô B4 Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 81/CV2017 ngày 26/06/2017 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nông nghiệp An Đô (Công ty) đề nghị phân loại mặt hàngbánh xích cao su” (ngoài là cao su, trong có lõi thép). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loi hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nhóm 73.15 có nội dung mô tả: Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép” (Chain and parts thereof, of iron or steel).

Nhóm 84.33 có nội dung mô tả “Máy thu hoạch hoặc máy đập, kể cả máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc ckhô; máy cắt ctươi hoặc ckhô; máy làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác, trừ các loại máy thuộc nhóm 84.37”.

Căn cứ Chú giải 2 Phần XVI, các bộ phận của máy được phân loại theo các qui tắc sau:

(a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kcả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;

“Bánh xích” (Tracks) không phải là “xích” (Chain), khái niệm “Track” khác khái niệm “Chain”. “Bánh xích” (Tracks) không được chi tiết tại nhóm nào trong Danh mục hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Chú giải 2(b) Phần XVI (nêu trên), “bánh xích cao su”(Tracks), ngoài là cao su, trong có lõi thép, xác định là bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho “máy gặt đập liên hp”(Agricultural combined Harvester) thì thuộc nhóm 84.33, mã số 8433.90.90.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nông nghiệp An Đô biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh