Công văn 5472/BHXH-BT năm 2014 về giao dịch hồ sơ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế qua mạng internet do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 5472/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5472/BHXH-BT
V/v giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội (BHXH); để giảm thủ tục, thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân có quan hệ giao dịch với cơ quan BHXH, phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 49,5 giờ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo và đề nghị cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo việc thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua mạng internet trên địa bàn (tham khảo Công văn số 9928/UBND-VX của UBND thành phố Hải Phòng đính kèm). Tăng cường truyền thông về giao dịch hồ sơ tham gia BHXH, BHYT qua mạng internet đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

2. Tổ chức tiếp nhận phần mềm giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet do BHXH Việt Nam cung cấp tại địa chỉ: ftp.vssic.gov.vn, thư mục THONGBAO hoặc địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn hoặc địa chỉ www.TS24.com.vn; tổ chức công khai và cung cấp miễn phí cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tại địa chỉ website BHXH tỉnh hoặc địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn hoặc địa chỉ www.TS24.com.vn, để thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT qua mạng internet.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn việc giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet đến từng cán bộ chuyên quản thu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh, huyện và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet đến ngày 31/3/2015 đạt 30%, đến ngày 30/6/2015 đạt 70%, đến ngày 30/9/2015 đạt 100% số doanh nghiệp đang tham gia BHXH, BHYT

5. Trước ngày 05 hàng tháng, báo cáo kết quả đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet về BHXH Việt Nam (Ban Thu) (Mẫu đính kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thu) để được hướng dẫn, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT (03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……………………

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐÓNG BHXH, BHYT QUA MẠNG INTERNET
(Ban hành kèm theo Công văn số: 5472/BHXH-BT ngày 31/12/2014 của BHXH Việt Nam)

STT

Loại hình đơn vị

Tổng số đơn vị

Đang thực hiện giao dịch qua mạng internet

Chưa thực hiện giao dch qua mng internet

Ghi chú

Số đơn v

Đt %

 

 

A

B

1

2

3=2/1(%)

4=1-2

5

1

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

4

Hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể

 

 

 

 

 

5

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

6

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

7

………………..

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 201…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG THU
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC BHXH
(Ký tên, đóng dấu)