Công văn 5448/TCHQ-KTSTQ năm 2017 về Đơn xin phúc thẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Hưng Thịnh
Số hiệu: 5448/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Thu Nhiễu
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5448/TCHQ-KTSTQ
V/v: Đơn xin phúc thẩm của Công ty TNHH thực phẩm Hưng Thịnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm Hưng Thịnh.
(Địa chỉ: S 100A, Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời Đơn xin phúc thẩm số HT2017_ĐXPT.01/HQ đề ngày 04/8/2017 của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 7, khoản 7 Điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì Đơn xin phúc thẩm trên của Công ty không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan. Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định: “ ...Trường hợp người khiếu nại không đng ý với quyết định giải quyết khiếu nại ln hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính”. Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- P.TCT Vũ Ngọc Anh (đ
b/c);
- Thanh tra Bộ Tài chính (để p/h theo dõi);
- Lưu: VT, KTSTQ (02b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Nhiễu

 

 

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
...
Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:
...
7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

Xem nội dung VB
Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.