Công văn 5440/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm Zircon và Rutile
Số hiệu: 5440/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5440/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7471/CT-TTHT ngày 04/08/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình xuất khẩu sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Về việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm Zircon và Rutile, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 29/02/2012:

Tổng cục Thuế đã có công văn s 3120/TCT-CS ngày 18/8/2010 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Cục Thuế tỉnh Bình Định như sau:

“Từ ngày 01/01/2009, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC và ý kiến của Bộ Công Thương nêu trên thì:

- Xỉ titan khi xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện nêu tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC.

- Các tài nguyên, khoáng sản còn lại từ quặng êmênhít gồm tinh quặng êmênhít có hàm lượng TiO2 >=52%, Zircon, Monazite, Rutile là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác và khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%”.

2/ Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 30/06/2016:

Đối với giai đoạn này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2088/TCT-CS ngày 27/06/2013 trả lời UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3/ Từ ngày 01/07/2016:

Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

(Gửi kèm bản photocopy công văn số 3120/TCT-CS và công văn số 2088/TCT-CS)

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (số 18, đường nội khu Hưng Gia II, P.Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM);
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân