Công văn 539/BKHCN-TCCB năm 2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Số hiệu: 539/BKHCN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/BKHCN-TCCB
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” - “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chủ đề hưởng ứng, thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng:

- Chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

- Thời gian: trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022; có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.

2. Các hoạt động chính:

- Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông tại Phụ lục kèm theo.

- Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

- Thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện..., để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các đoạn phim giới thiệu, phóng sự, các chương trình, tài liệu trực tuyến, hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, các website có nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 nhằm tăng cường sự quan tâm, tương tác của cộng đồng; sử dụng các hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp khác nhằm truyền tải rộng rãi thông điệp chung của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

- Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện và gửi kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu trí tuệ) trước ngày 30 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (để b/c);
- VPCP (Vụ KGVX, Vụ TH);
- Ban Tuyên giáo TƯ; Ban KTTƯ (Vụ Xã hội);
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Website Bộ KH&CN;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI VÀ NGÀY HƯỞNG ỨNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Công văn số 539/BTKHCN-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ.

- Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn.

- Sở hữu trí tuệ - công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.

- Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay.

- Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức;

- Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại;

- Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống.

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.