Công văn 49010/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 49010/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49010/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ
a chỉ: số 487, đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. MST:0100283591)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 352/TH ngày 13/07/2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 18, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá tr gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

+ Tại Khoản 18, Điều 4 đối tượng không chịu thuế GTGT:

18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

a) Vũ khí, khí tài chuyên dùng phc v quốc phòng, an ninh theo Danh mc vũ khí, khí tài chuyên dùng phc v quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT phải là các sản phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ hoặc các bộ phận, linh kiện, bao bì chuyên dùng đ lp ráp, bảo quản sản phẩm hoàn chỉnh. Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa chữa thì dịch vụ sửa chữa vũ khí, khí tài do các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT...’’

+ Tại Khoản 7, Điều 14 nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dch v sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dch v không chu thuế GTGT hướng dn ti Điu 4 Thông tư này không được khu trừ,...”

Căn cứ Tiết a, Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ quy định:

“9. Sửa đi, bổ sung Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (k cả tài sản c định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đu vào được khấu trừ và không được khu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân b số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định mua vào được khu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm đ kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân b khu trừ theo tháng/quý.”

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty có ký hợp đng sản xuất sản phẩm “Bộ giá rung xe tăng bằng thủy lực” cho Cục Quân huấn-Bộ Tổng tham mưu thì:

1/ V thuế suất thuế GTGT

- Trường hợp sản phẩm “Bộ giá rung xe tăng bằng thủy lực” chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp sản phẩm “Bộ giá rung xe tăng bằng thủy lực” chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh không thuộc Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thì công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT theo quy định.

Đ nghị Công ty căn cứ Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành đ áp dụng.

2/ Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Trường hp Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì Công ty thực hiện kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Tiết a, Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả li để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 5;

-
Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn