Công văn 4825/BYT-KH-TC năm 2017 về bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chế độ phụ cấp phòng chống dịch
Số hiệu: 4825/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4825/BYT-KH-TC
V/v bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, chế độ phụ cấp phòng chống dịch.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại công điện hỏa tốc số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 2381/BYT-DP ngày 8/5/2017, công văn số 3788/BYT-DP ngày 04/7/2017, công văn số 876/DP-DT ngày 01/8/2017 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika.

Căn cứ diễn biến thực tế tình hình dịch sốt xuất huyết tại địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đủ phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch và công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

2. Về cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống dịch: Căn cứ quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ; Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện như sau:

2.1. Đối với các cơ sở y tế dự phòng:

- Tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg quy định: “Trường hợp dịch chưa được công bố nhưng phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch cũng được hưởng mức phụ cấp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”

- Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg quy định: “Việc tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ căn cứ vào văn bản công bố dịch của cấp có thẩm quyền, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có thường trực phòng, chống dịch”.

Ngày 27/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1106/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định nêu trên, thủ trưởng cơ sở y tế dự phòng căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định số lượng và phân công người thường trực chống dịch 24/24, thực hiện chi trả phụ cấp chống dịch theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014, Bệnh sốt Đăng gơ (Dengue)/ Bệnh sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue) là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B; người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch nhóm B theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm chi trả phụ cấp chống dịch cho người trực tiếp tham gia theo đúng quy định, đúng chế độ và chịu trách nhiệm về việc quyết định các đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Về nguồn kinh phí:

a) Đối với địa phương: chủ động bố trí kinh phí chi phụ cấp chống dịch trong dự toán năm 2017 được giao, trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn đề nghị báo cáo Bộ Tài chính để có giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết theo quy định.

b) Đối với các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước đã phân bổ năm 2017, nguồn thu sự nghiệp theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị. Trường hợp không đủ kinh phí, đề nghị có văn bản báo cáo Cơ quan chủ quản để tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét, bổ sung kinh phí.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành khẩn trương hướng dẫn các cơ sở y tế dự phòng triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Các Viện/ Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Các SYT, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long