Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 4784/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4784/BHXH-CSYT
V/v thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế, Bộ trưng Bộ Y tế chủ trì, phi hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành đng thời Thông tư quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đi với thuc, hóa chất, vật tư y tế và Thông tư quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đi với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế để thay thế Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

Ngày 28/9/2016, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư s 35/2016/TT-BYT quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế có hiu lực thực hin tngày 01/12/2016. Nhưng đến nay, Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, các nội dung được quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BYT chưa đủ để thay thế hết các quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT. Về vấn đề này, Bảo him xã hội Việt Nam đã có ý kiến tại các cuộc họp tham gia xây dựng thông tư và có ý kiến bng văn bản tại Công văn số 4755/BHXH-CSYT ngày 29/11/2016 về việc thanh toán chi phí vật tư y tế theo tỷ lệ.

Để đảm bảo tính liên tục và công bằng trong việc cung ứng dịch vụ y tế và thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo sự an toàn của Qu bảo hiểm y tế, Bảo him xã hội Việt Nam đ ngh B Y tế chỉ đạo tiếp tục áp dụng quy định thanh toán không vượt quá 40 tháng lương cơ sở đối với các dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện theo quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT cho đến khi Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, GĐB
, GĐN;
- BHXH các t
nh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, CSYT (3b
).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
...
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:
...
14. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 21; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 21 như sau:
...
2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.”*

Xem nội dung VB