Công văn 4741/TCHQ-GSQL năm 2021 về theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5
Số hiệu: 4741/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 06/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4741/TCHQ-GSQL
V/v theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2375/HQTPHCM-GSQL ngày 29/09/2021 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc trừ lùi giấy phép trên Hệ thống tự động (V5), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp ủy thác được cấp giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan, việc theo dõi trừ lùi thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2903/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2020 của Tổng cục Hải quan. Đối với trường hợp Giấy phép nhập khẩu số 2029/BCT-CN ngày 09/04/2021 (được điều chỉnh tại công văn số 3098/BCT-CN ngày 01/06/2021) đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên thuốc lá Sài Gòn và được thực hiện trừ lùi một phần trên Hệ thống V5, Tổng cục Hải quan đã thực hiện khóa Giấy phép này, và không cho phép thực hiện trừ lùi đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo trên Hệ thống (thông tin số lượng hàng hóa còn lại đính kèm tại Phụ lục).

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ số lượng còn lại nêu trên liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lô hàng đầu tiên của lượng hàng còn lại để cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, theo dõi, thanh khoản theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục CNTT và TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành