Công văn 4714/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4714/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4714/LĐTBXH-BTXH
V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2016, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven bin miền Trung, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đi sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đgóp phần n định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt năm 2017, bảo đảm không người dân nào bị đói, không có Tết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp số hộ, số khu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt đầu năm 2017, chủ động sử dụng ngân sách địa phương đhỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói. Trường hợp ngân sách địa phương có khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trước ngày 31/12/2016. Văn bản đề nghị hỗ trợ gạo phải đầy đủ thông tin về số hộ, số khẩu, thời gian hỗ trợ (01 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt).

2. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương châm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

3. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

4. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/01/2017; báo cáo hàng ngày dịp nghỉ Tết từ 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 15/02/2017 (có biu tổng hợp theo mu s 1, s 2 kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP TRỢ GIÚP THIẾU ĐÓI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

(Kèm theo Báo cáo số                 ngày       /      /20         )

Thời gian trợ giúp

Số hộ (hộ)

Skhẩu (người)

Mức trợ giúp (kg/người/tháng)

Tng sgạo hỗ trợ (tấn)

Trong đó

Nguồn Trung ương (tn)

Nguồn địa phương (tấn)

Trợ giúp 1 tháng

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp 2 tháng

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp 3 tháng

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

(Kèm theo Báo cáo số             ngày      /      /20      )

Stt

Đối tượng

Đơn vị tính

Số lượng

Mức trợ giúp (đồng/đối tượng)

Tổng kinh phí thực hiện (ty đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương (tỷ đồng)

Ngân sách cấp tỉnh (tỷ đồng)

Ngân sách cấp huyện (tỷ đồng)

Vận động, xã hội hóa (tỷ đồng)

1

Hộ nghèo

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

 

 

3

Đối tượng trong các trung tâm bảo trợ xã hội

Người

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác (ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

Người

 

 

 

 

 

 

 

TNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.