Công văn 4630/BHXH-TCCB năm 2016 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 4630/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4630/BHXH-TCCB
V/v trin khai Tháng hành động vì bình đng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam;
- Bảo hi
m xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn triển khai Tháng hành động vì bình đng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam và Bảo him xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một snội dung như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động năm 2016: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; thời gian Tháng hành động: Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016; các thông điệp của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại đơn vị, đặc biệt là treo băng rôn, khu hiệu, pano, áp phích tuyên truyn (tham khảo các thông điệp hưng ng Tháng hành động tại Phụ lục gửi kèm Công văn).

2. Tổ chức hoặc lng ghép trong nội dung các bui tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, ththao các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2016; biu dương những cá nhân, đơn vị đin hình trong công tác phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới; huy động các ngun lực đhỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

3. Gửi các tin bài vhoạt động triển khai Tháng hành động tại đơn vị để đăng trên website của đơn vị, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí khác.

4. Báo cáo kết quả hoạt động về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành.

5. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì theo dõi, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới của các đơn vị trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

Căn cứ các quy định hiện hành, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương;
- Lưu: VT, TCCB(2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016
(Kèm theo Công văn
số 4630/BHXH-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chủ đề Tháng hành động:

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Các thông điệp:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!

3. Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!

4. Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

5. Bình đng giới là chìa khóa đxóa bỏ bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái!

6. Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

7. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!

- Có thể sử dụng các thông điệp khác phù hợp với chủ đề Tháng hành động gắn với lĩnh vực an sinh xã hội hoặc các ngày kỷ niệm trong tháng 11, tháng 12.

- Các đơn vị tham khảo các tranh cổ động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên website Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn.

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.