Công văn 460/BHXH-BCS bổ sung quy hoạch cán bộ 2010- 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 do Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 460/BHXH-BCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 26/05/2012 Ngày hiệu lực: 26/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 23/05/2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BHXH VIỆT NAM
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 460/BHXH-BCS
V/v bsung quy hoạch cán bộ 2010- 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết s42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 10/9/2009 Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản số 215/BHXH-BCS hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đến năm 2015 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 215 của Ban Cán sự đảng).

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, đến nay hầu hết Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) đã xây dựng xong danh sách quy hoạch dự nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2015, qua đó đã tạo sự chủ động trong công tác bố trí, đào tạo và sử dụng cán bộ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Để tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhm bổ sung quy hoạch cán bộ 2010-2015 và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

I. BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ 2010 - 2015

1. Cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành rà soát, nhận xét, đánh giá lại danh sách cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đi với những trường hợp không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đưa ra khỏi diện quy hoạch (lập thành biên bản).

2. Đối với các trường hợp nằm trong danh sách quy hoạch dự nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 - 2015 do Bảo hiểm xã hội các tỉnh xây dựng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nay đã được bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch hoặc đã được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở đơn vị khác thì không quy hoạch vào vị trí chức danh cũ mà tiến hành bổ sung quy hoạch vào chức danh khác ở giai đoạn 2010-2015, đồng thời đưa vào danh sách quy hoạch chức vụ hiện giữ và chức vụ cao hơn cho giai đoạn 2016-2020 nếu cán bộ đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong độ tuổi quy hoạch.

Ví d 1: Ông Nguyễn Văn A, chuyên viên, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Năm 2011 được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Khi rà soát bổ sung thì tiến hành quy trình quy hoạch vào chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho nhiệm kỳ tiếp theo và quy hoạch vào chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, đng thời có thể quy hoạch vào chức danh cấp Phó, cấp Trưởng của các đơn vị khác.

Ví d 2: Bà Nguyễn Thị B, chuyên viên, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Thu. Năm 2011 được điều động và bnhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng cấp Sổ, thẻ. Khi rà soát bổ sung thì tiến hành quy trình quy hoạch vào chức vụ Phó Trưởng phòng cấp Sổ, thẻ cho nhiệm kỳ tiếp theo và quy hoạch vào chức danh Trưởng phòng cấp Sổ, thẻ, đồng thời có thể quy hoạch vào chức danh cấp Phó, cấp Trưởng của các đơn vị khác.

3. Sau khi rà soát nếu cán bộ dự nguồn chưa đủ số lượng cần thiết (2 - 3 người cho một chức danh) thì Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành xây dựng quy hoạch bổ sung để đưa những nhân tố mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch. Quy trình thực hiện như sau:

a) Đi với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Bảo hiểm xã hi tỉnh:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản yêu cầu Phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu, đề xuất nhân sự quy hoạch bổ sung.

- Cấp ủy, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội huyện họp thống nhất (có biên bản họp), lập danh sách nhân sự đề xuất bổ sung, báo cáo Huyện ủy (đối với Bảo hiểm xã hội huyện), đồng thời có tờ trình kèm danh sách và biên bản gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh qua Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính (sau đây gọi chung là Phòng Tổ chức cán bộ).

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp các thông tin cơ bản đối với các trường hợp nằm trong danh sách đề xuất của Phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cvào kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm và đánh giá thêm về chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ để thống nhất danh sách đưa ra Hội nghị lấy phiếu quy hoạch bổ sung. Thành phần Hội nghị bao gồm cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, có sự tham dự và giám sát ca Ban Tổ chức cán bộ.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ theo quy định đối với những trường hợp được đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch cán bộ dự nguồn bổ sung.

b) Đối với chức danh Giám đc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Sau khi hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các Phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh lập danh sách số cán bộ hiện giữ chức vụ Trưởng phòng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện đđiều kiện, tiêu chuẩn và còn nằm trong độ tuổi quy hoạch để làm nguồn giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ quản lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh để bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung cán bộ dự nguồn. Thành phần hội nghị bao gồm: Cấp ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trưng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; chuyên viên cao cấp; chuyên viên chính. Hội nghị có sự tham dự và giám sát của Ban Tổ chức cán bộ.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị, cấp ủy và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ theo quy định đối với những trường hợp được đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch cán bộ dự nguồn bổ sung.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh lập tờ trình kèm danh sách (theo biểu mẫu số 09/QHCB/ĐP ban hành kèm theo Hướng dẫn số 215/BHXH-BCS ngày 10/9/2009 của Ban Cán sự đảng) và các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét chính thức phê duyệt quy hoạch. Trong tờ trình gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh nêu rõ: Các trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch, lý do đưa ra khỏi quy hoạch; các trường hợp thuộc diện nhân tố mới được xây dựng quy hoạch bổ sung.

II. XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Cách thức xây dựng đội ngũ cán bộ dự nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Căn cứ danh sách quy hoạch dự nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 - 2015 mà Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã xây dựng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành rà soát, lựa chọn các trường hp đủ điều kiện, tiêu chuẩn và còn nằm trong độ tuổi quy hoạch để đưa vào danh sách dự kiến nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cho giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả cán bộ đương chức nếu bước sang giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn trong độ tuổi bổ nhiệm lại). Đi với những trường hợp thuộc diện quy hoạch chuyển tiếp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành họp, trao đổi thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh (lập thành biên bản), đồng thời tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ theo quy định.

2. Về độ tuổi quy hoạch lần đầu vào chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý: Đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đc BHXH tỉnh và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Nam sinh năm 1962, Nữ sinh năm 1967 trở lên; đi với chức danh Giám đốc BHXH huyện, sinh năm 1967 trở lên; đối với chức danh Phó Giám đốc BHXH huyện sinh năm 1972 trở lên. Trường hợp đặc biệt, quá từ 01 đến 02 tuổi thì báo cáo Ban Cán sự để xem xét, quyết định.

3. Trường hợp rà soát, lựa chọn chưa đủ số lượng cần thiết (2 - 3 người cho một chức danh) thì Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành xây dựng quy hoạch bổ sung cho đến khi đủ số lượng theo quy định. Quy trình thực hiện như sau:

a) Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện:

- Phòng Tổ chức cán bộ giúp cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các Phòng hoặc Huyện ủy (đối với Bảo hiểm xã hội huyện) tổ chức hội nghị để lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch. Thành phần bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng hoặc thuộc Bảo hiểm xã hội huyện. Việc kiểm phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện có sự chứng kiến của đại diện cấp ủy của Phòng hoặc Huyện ủy.

- Phòng Tổ chức cán bộ lập danh sách các trường hợp được giới thiệu theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp, tổng hợp các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Tổ chức hội nghị cán bộ quản lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh (do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, mời cán bộ chuyên quản Ban Tổ chức cán bộ tham dự và giám sát) để lấy phiếu giới thiệu dự nguồn quy hoạch. Thành phần bao gồm cấp ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trưởng phòng nghiệp vụ; Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ theo quy định đối với những trường hợp được đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch cán bộ dự nguồn giai đoạn 2016 - 2020.

b) Đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Sau khi xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Bảo him xã hội các huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh lập danh sách scán bộ hiện giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trưởng phòng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn và còn nằm trong độ tuổi quy hoạch để làm nguồn giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tnh.

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ quản lý thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh để lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ dự nguồn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, có sự tham dự và giám sát của Ban Tổ chức cán bộ. Thành phần hội nghị bao gồm cấp ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; chuyên viên cao cấp; chuyên viên chính.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ theo quy định đối với những trường hợp được đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch cán bộ dự nguồn giai đoạn 2016 - 2020.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh lập tờ trình kèm danh sách (theo biểu mẫu số 09/QHCB/ĐP ban hành kèm theo Hướng dẫn số 215/BHXH-BCS của Ban Cán sự đảng) và các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét chính thức phê duyệt quy hoạch. Trong Tờ trình, Bảo hiểm xã hội tỉnh nêu rõ: Các trường hợp thuộc diện quy hoạch chuyển tiếp từ giai đoạn 2010 - 2015 sang; các trường hợp thuộc diện nhân tố mới được xây dựng quy hoạch bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khi xây dựng quy hoạch, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần quán triệt đầy đủ các yêu cu về mục đích, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, đối tượng, phương pháp quy hoạch theo Nghị quyết s42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Hướng dẫn số 215/BHXH-BCS ngày 10/9/2009 Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong quá trình thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần ưu tiên những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc trên đại học, những cán bộ trẻ có triển vọng để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng đến việc đảm bảo hài hòa về lĩnh vực nghiệp vụ, cơ cấu và yếu tố chênh lệch về độ tuổi của cán bộ dự nguồn ở mi đơn vị, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua.

3. Định kỳ, vào quý I hàng năm, cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh chủ động tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy trình nêu trên.

Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2012 và xây dựng quy hoạch cán bộ dự nguồn giai đoạn 2016 - 2020 trước ngày 30/8/2012.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, Bảo hiểm xã hội tỉnh phản ánh kịp thời về Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức TW (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Ban Thường vụ Tnh ủy, Thành ủy (để phối hp)
- Các đ/c Ủy viên Ban Cán sự đảng BHXH VN;
- Cấp ủy, lãnh đạo BHXH các tnh, tp trực thuộc TW;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BCS, TCCB(8).

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Lê Bạch Hồng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.