Công văn 4576/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan sửa đổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4576/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4576/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v/ hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan sửa đi.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Ngày 31/8/2016, Ban Quản lý lao động Việt Nam có công văn số 188/VPĐB-LĐ ngày 31/8/2016 báo cáo việc Đài Loan công bố sửa đổi Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan, theo đó “bãi bỏ quy định lao động nước ngoài làm công việc quy định tại khoản 8 đến khoản 10, mục I Điều 46 Luật dịch vụ việc làm khi hết hạn hợp đồng phải xut cnh 1 ngày”. Nội dung sửa đổi có hiệu lực từ 05/11/2016.

Căn cứ quy định liên quan tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và các nội dung thỏa thuận giữa Việt Nam và Đài Loan trong việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin cụ thể về nội dung sửa đổi Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan nêu trên và hướng dẫn doanh nghiệp phối hp, thực hiện các nội dung sau:

1. Thông tin về nội dung sửa đổi Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan

Lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan theo ngành nghề quy định từ khoản 8 đến khoản 10, mục I Điều 46 Luật Dịch vụ việc làm Đài Loan gồm: (1) Nghề đánh bắt cá đại dương, (2) Lao động làm việc trong gia đình và (3) Lao động làm trong các ngành sản xuất và phục vụ xã hội theo danh mục của cơ quan có thẩm quyền Đài Loan. Việc sửa đổi quy định nêu trên sẽ cho phép những lao động làm công việc tại các ngành nghề nêu trên trên lãnh thổ, lãnh hải Đài Loan được ở lại làm việc theo hp đồng mới nếu được chủ sử dụng Đài Loan thuê lại hoặc thuê theo hp đồng mới mà không phải về nước làm thủ tục để quay lại Đài Loan như quy định trước đây.

Quy định sửa đổi nêu trên cho phép những lao động nước ngoài làm các công việc nêu trên được phép ở lại Đài Loan thực hiện tiếp kỳ hp đồng lao động mới khi được chủ sử dụng cũ hoặc được chủ sử dụng mới khác tuyển dụng ngay khi mãn hạn hp đồng. Thời hạn kỳ hợp đồng mới tối đa 3 năm và căn cứ theo thời hạn Giấy phép tuyển mộ lao động nước ngoài cấp cho chủ sử dụng (bao gồm Giấy phép tuyển mộ lần đầu; hoặc tuyển mộ lại; hoặc các Giấy phép tuyển mộ bổ sung).

Để đảm bảo quyền lợi cho chủ sử dụng và người lao động, Cơ quan Lao động Đài Loan hướng dẫn đối với những trường hợp chủ sử dụng và người lao động có nhu cầu ký tiếp hp đồng mới ngay khi Luật có hiệu lực (ngày 5/11/2016) và trong thời gian Giấy phép tuyển dụng còn hạn, có thể đăng ký ngay để người lao động được tiếp tục làm việc mà không phải về nước; các trường hợp khác chờ văn bản hướng dẫn chi tiết của cơ quan có thẩm quyền ban hành mới thực hiện.

2. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, nội dung thỏa thuận với phía Đài Loan và để phù hp với quy định mới của phía Đài Loan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung như sau:

a) Đối với những lao động do doanh nghiệp đưa đi nay ở lại làm việc tiếp mà không về nước do được chủ sử dụng Đài Loan tuyển dụng tiếp hoặc tuyển dụng mới, doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Thanh lý Hp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với người lao động lao động: Doanh nghiệp phối hợp với đối tác Đài Loan thông báo người lao động việc thanh lý hp đồng. Trường hp người lao động không về nước để thanh lý hợp đồng trong thời gian đã thỏa thuận với doanh nghiệp, yêu cầu người lao động ủy quyền cho người đại diện hp pháp tại Việt Nam thực hiện thanh lý hp đồng với doanh nghiệp.

Trường hp người lao động không tự thực hiện việc thanh lý hp đồng và không ủy quyền người đại diện để thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp, doanh nghiệp được đơn phương thanh lý hợp đồng theo quy định tại Điểm đ, khoản 1, Điều 27 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thanh lý hp đồng bảo lãnh (nếu có) theo thời hạn của Hp đồng bảo lãnh theo quy định tại Khoản 1, mục III Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp.

b) Đối với những lao động doanh nghiệp sẽ đưa đi làm việc tại Đài Loan trong thời gian tới:

- Doanh nghiệp ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với thời hạn căn cứ theo thời hạn Giấy phép tiếp nhận lao động nước ngoài của chủ sử dụng (Giấy phép tuyển mộ lần đầu, tuyển mộ lại và tuyển mộ bổ sung).

- Việc thu tiền dịch vụ, tiền môi giới của người lao động căn cứ theo thời hạn Hp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và mức theo quy định hiện hành.

- Doanh nghiệp bổ sung nội dung đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi về quy định mới này của phía Đài Loan; quyền và nghĩa vụ của người lao động khi kết thúc hp đồng ở lại làm việc tiếp; đặc biệt lưu ý nghĩa vụ thanh lý Hp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, theo đó người lao động phải thực hiện nghĩa vụ thanh lý hp đồng hoặc phải giới thiệu và ủy quyền người đại diện để thanh lý hp đồng với doanh nghiệp trong thời gian hạn định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và hướng dẫn để các doanh nghiệp chủ động thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Cục Qun lý lao động ngoài nước) để xem xét và hỗ trợ xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTB-XH các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
- Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
- Ban QLLĐ tại Đ
ài Loan;
- Lưu VT, Cục QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ

1. Doanh nghiệp dịch vụ có các quyền sau đây:
...

đ) Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi doanh nghiệp đã ba lần thông báo bằng thư bảo đảm trong thời gian một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động, mà người lao động hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng;

Xem nội dung VB
III. THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

1. Thời hạn thanh lý Hợp đồng bảo lãnh là ba mươi ngày, kể từ ngày Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.