Công văn 4566/BNV-CCHC năm 2021 thử nghiệm Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân
Số hiệu: 4566/BNV-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4566/BNV-CCHC
V/v thử nghiệm Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021, Bộ Nội vụ triển khai thử nghiệm Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là "Hệ thống") tại 19 bộ, cơ quan ngang bộ (danh sách tại phụ lục 1 kèm theo) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chi tiết về việc thử nghiệm Hệ thống tại phụ lục 2 kèm theo.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thử nghiệm Hệ thống và bố trí Văn phòng Bộ/Vụ phụ trách cải cách hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Nội vụ của tỉnh, thành phố làm đầu mối liên lạc để đảm bảo việc thử nghiệm Hệ thống hiệu quả, chất lượng.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ qua bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ theo email: nguyenthithuhang@moha.gov.vn; ntthhangsf@gmail.com; số điện thoại: 0766298876./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Văn phòng Bộ/Vụ phụ trách CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ; Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa