Công văn 4556/LĐTBXH-TCCB năm 2016 về chuẩn bị tài liệu lớp tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4556/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4556/LĐTBXH-TCCB
V/v chuẩn bị tài liệu lp tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: ………………………………

Ngày 08/11/2016, Bộ ban hành Quyết định số 1531/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” cho Lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chủ yếu tập huấn cho các đồng chí Lãnh đạo Sở mới được bổ nhiệm, kiện toàn). Đlớp tập huấn được tổ chức hiệu quả, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chuẩn bị nội dung chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, trình Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến trước khi đưa vào tài liệu lớp tập huấn. Nội dung chuyên đề dài từ 10 - 15 trang A4, kiểu chữ Time New Romans, cỡ chữ 14.

2. Trực tiếp trình bày nội dung chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách tại lớp tập huấn (thời gian trình bày từ 1,5 giờ đến 3 giờ), với chuyên đề có nhiều ý kiến học viên trao đổi thì tham gia phiên thảo luận để giải đáp thắc mắc của học viên.

Đnghị đơn vị gửi nội dung chuyên đề về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 04.3.938.6709, thư điện tử: duclm@molisa.gov.vn) trước ngày 27 tháng 11 năm 2016 đtổng hợp, hoàn thiện tài liệu lp tập huấn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN SỐ 4556/LĐTBXH-TCCB

1. Vụ Hợp tác Quốc tế

2. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

3. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

4. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

5. Cục Bảo trợ xã hội

6. Cục Người có công

7. Cục An toàn lao động

8. Cục Việc làm

9. Cục Quản lý lao động ngoài nước

10. Vụ Bảo hiểm xã hội

11 .Tổng Cục Dạy nghề

12. Vụ Bình đng giới

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.