Công văn 4382/BCT-VP công bố thủ tục hành chính
Số hiệu: 4382/BCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phạm Xuân Yên
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4382/BCT-VP
V/v công bố thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ

Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2755/QĐ-BCT và Quyết định số 2756/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, để đảm bảo duy trì chất lượng của Cơ sở sữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đề nghị Qúy Cơ quan công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với những nội dung sau:

1. Hồ sơ văn bản đề nghị công khai: 07 văn bản

2. Hồ sơ văn bản đề nghị không công khai: 02 văn bản

3. Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai: 19 thủ tục

4. Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai: 12 thủ tục

Đồng thời, để thuận tiện trong quá trình tra cứu thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, đề nghị Quý cơ quan không công khai đối với hồ sơ thủ tục hành chính đã hết liệu lực (có danh sách kèm theo).

Rất mong sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT. Hồ Thị Kim Thoa;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, VP(KSTT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Phạm Xuân Yên

 

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỒ SƠ VĂN BẢN, HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Hồ sơ văn bản

a) Hồ sơ văn bản đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị công khai

Tên hồ sơ văn bản đề nghị công khai

Ghi chú

01

B-BCT-016198-VB

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 

02

B-BCT-016582-VB

Quyết định về việc công bố danh mục hàng hoá được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hoá

 

03

B-BCT-016593-VB

Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

 

04

B-BCT-016594-VB

Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

 

05

B-BCT-016595-VB

Quyết định số 560/BNN-CB ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay, xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu

 

06

B-BCT-016596-VB

Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 ngày 12 năm 2011 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 

07

B-BCT-016598-VB

Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

 

b) Hồ sơ văn bản đề nghị không công khai

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị không công khai

Tên hồ sơ văn bản đề nghị không công khai

Lý do không công khai

Ghi chú

01

B-BCT-013785-VB

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Đã có

 

02

B-BCT-013861-VB

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Đã có

 

2. Hồ sơ thủ tục hành chính

a) Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

Tên hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

01

B-BCT-163047-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

02

B-BCT-198838-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

TTHC mới

03

B-BCT-198847-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

TTHC mới

04

B-BCT-198929-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai

 

05

B-BCT-198944-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

06

B-BCT-199144-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng

 

07

B-BCT-163320-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào ô tô

 

08

B-BCT-199341-TT

Cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá

 

09

B-BCT-199415-TT

Cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá

 

10

B-BCT-199420-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá

 

11

B-BCT-199727-TT

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

TTHC mới

12

B-BCT-199730-TT

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực

TTHC mới

13

B-BCT-199740-TT

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

TTHC mới

14

B-BCT-199747-TT

Thủ tục Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

TTHC mới

15

B-BCT-199801-TT

Thủ tục Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

TTHC mới

16

B-BCT-199824-TT

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI

TTHC mới

17

B-BCT-199841-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

 

18

B-BCT-199727-TT

Thủ tục Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

 

19

B-BCT-199896-TT

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô

 

b) Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai

Tên hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai

Lý do không công khai

Ghi chú

01

B-BCT-107278-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

02

B-BCT-107281-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai

Sửa đổi, bổ sung

 

03

B-BCT-002842-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Sửa đổi, bổ sung

 

04

B-BCT-107274-TT

Cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá

Sửa đổi, bổ sung

 

05

B-BCT-107276-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá

Sửa đổi, bổ sung

 

06

B-BCT-173203-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

07

B-BCT-001898-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

08

B-BCT-001911-TT

Thủ tục Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

09

B-BCT-173204-TT

Thủ tục Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

10

B-BCT-199846-TT

Thủ tục Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

11

B-BCT-061911-TT

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô

Sửa đổi, bổ sung

 

12

B-BCT-199840-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Sửa đổi, bổ sung

 

13

B-BCT-002094-TT

Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn

Hết hiệu lực

 

14

B-BCT-002115-TT

Cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Hết hiệu lực

 

15

B-BCT-002249-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Hết hiệu lực

 

16

B-BCT-033283-TT

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Hết hiệu lực

 

17

B-BCT-047853-TT

Gia hạn giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Hết hiệu lực

 

18

B-BCT-111893-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất hạn chế kinh doanh

Hết hiệu lực

 

19

B-BCT-111896-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Hết hiệu lực

 

20

B-BCT-113123-TT

Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành hoá chất thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất

Hết hiệu lực

 

21

B-BCT-113126-TT

Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành hoá chất

Hết hiệu lực

 

22

B-BCT-123635-TT

Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Hết hiệu lực