Công văn 4363/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu: 4363/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: 10/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4363/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 618/CNTT-YTĐT ngày 23/8/2021 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

- Kể từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021, triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện đối với 02 thủ tục hành chính của Bộ Y tế gồm:

(1) Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường.

(2) Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường.

- Từ 15/10/2021, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia.

- Các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu theo 02 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 15/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

- Các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu theo 02 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 15/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các Thông báo/ Giấy phép theo 02 thủ tục trên nếu các Thông báo/ Giấy phép này đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Đầu mối liên hệ: Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan, 19009299, Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế: Cục Công nghệ thông tin; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (để p/h);
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái