Công văn 4362/BNV-TCBC năm 2017 về tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu đến năm 2021 và việc tuyển dụng cán bộ, công viên chức
Số hiệu: 4362/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Thái Quang Toản
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4362/BNV-TCBC
V/v tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiu đến năm 2021 và việc tuyển dụng cán bộ, công viên chức

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 2052/UBND-NC ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xin ý kiến về tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu đến năm 2021 và việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về tỷ lệ tinh gin biên chế từ 2015 đến 2021 của các Bộ, ngành, địa phương

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) đã chỉ đạo: Từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước khác ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiu là 10% biên chế của từng Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với số cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật

Nghị quyết số 39-NQ/TW đã chỉ đạo: “Chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chc, viên chức mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế của cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoc thôi việc theo quy định của pháp luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương”.

Từ vấn đề nêu trên, Bộ Nội vụ đã có công văn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 về việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện đúng quy định tại các văn bản nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu đến năm 2021 và việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo);
- TT Nguyễn Duy Thăng (để báo cáo);
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

Thái Quang Toản