Công văn 4346/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan
Số hiệu: 4346/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4346/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hi quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện th tục hi quan, giám sát hải quan tại kho ngoại quan thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Hải Dương. V việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hi quan TP. Hải Phòng ch đạo Chi cục Hải quan Hải Dương b trí đủ công chức tại các kho ngoại quan (khu vực văn phòng hải quan) thực hiện việc tiếp nhận, kim tra, giám sát hải quan đối với các lô hàng nhập khu vận chuyn từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan, kịp thời giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo đúng quy định; không yêu cu doanh nghiệp phải đến trụ sở Chi cục Hải quan để xin phê duyệt.

Việc kiểm tra, giám sát hải quan của công chức hải quan tại kho ngoại quan ca doanh nghiệp phải đảm bảo công tác phòng chng dịch Covid-19 theo đúng ch đạo của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.