Công văn 4339/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ tại tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc
Số hiệu: 4339/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: 08/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4339/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ tại tnh Qung Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty CP ĐT Khoáng sản - Than Đông Bc

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hi quan tnh Quảng Bình.

Tiếp theo công văn số 4003/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2021 về việc xuất khẩu đá vôi có nguồn gốc khai thác từ mỏ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác s 2061/GP-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP ĐT Khoáng sản - Than Đông Bc, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/8/2021, Tổng cục Môi trưng có công văn số 2373/ĐCKS-KS gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: đến thời điểm hiện nay, đ nghị tiêu thụ đá vôi tại mỏ Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tnh Qung Bình theo Giấy phép s 2061/GP-BTNMT nêu trên cho các đi tác nước ngoài chưa được các cơ quan có thm quyền chấp thuận.

Đ ngh Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2373/ĐCKS-KS nêu trên đ thực hiện.

Tng cục Hi quan trả lời để Cục Hải quan tnh Quảng Bình biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục H
i quan các tnh, thành phố;
- C
ông ty CP ĐT Khoáng sn - Than Đông Bc;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành