Công văn 4325/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính
Số hiệu: 4325/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: 08/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4325/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn s 1976/HQQN-TCCB&TTr ngày 21/6/2021, công văn số 2815/HQQN-TCCB&TTr ngày 26/08/2021 của Cục Hải quan tnh Quảng Ninh, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan tnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình, căn cứ giải quyết việc cp danh mục ưu đãi đu tư, làm rõ trách nhiệm trong việc qun lý, kim tra, theo dõi, báo cáo, quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khu miễn thuế theo danh mục miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan trong từng thời kỳ cụ thể đối với lô hàng nhập khu theo t khai số 10650/NK/KD ngày 02/12/2005 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Báo cáo Tng cục kết quả thực hiện.

2. Về việc xử lý vi phạm đối với Công ty: hiện nay Tổng cục đang xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo đơn khiếu nại của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.