Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải
Số hiệu: 4317/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4317/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1207-2021/CV-HACT ngày 28/7/2021 củang ty TNHH vận tải container Hi An và công văn s 89/2021/GML ngày 23/8/2021 của Công ty c phần Cng Cái Mép Gemadept - Terminal Link đ nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vn chuyn gia các cng container khu vực cụm cng Cái Mép - Thị Vải (cng TCIT, Gemalink, SSIT, TCTT, CMIT) thuộc cùng địa bàn do Chi cục Hi quan cửa khu cng Cái Mép quản lý khi phát sinh tình trạng bị tc nghn cầu cng làm thay đi cảng xếp, d hàng.

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sa đổi, bổ sung ti Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Btrưng Bộ Tài chính; để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sn xut, kinh doanh của doanh nghiệp và đm bo không gây ách tc cho hoạt động xuất nhập khu hàng hóa, xut nhập cnh phương tiện vận tải, Tổng cục Hi quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục hi quan đi với hàng hóa xut nhập khu vn chuyn giữa các cng container trong khu vực cụm cng Cái Mép - Thị Vi:

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Chi cục Hải quan cửa khẩu cng Cái Mép trên cơ s văn bản đ nghcủa Hãng tàu hoặc Đại lý hãng tàu hoặc Công ty giao nhận có xác nhn của doanh nghiệp kinh doanh cng (nêu rõ vtình trạng tắc nghn dn đến không th btrí cầu bến cho Tàu cập cảng theo đúng lịch trình và thông tin lô hàng nhập khẩu đề nghị cho phép vận chuyển sang cảng khác nằm trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích) để quyết định cho phép Hãng tàu hoặc Đại lý hãng tàu hoặc Công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa giữa các cảng trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải xếp lên tàu vận chuyển tới cảng đích.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép sau khi kiểm tra thông tin về lô hàng nhập khẩu đề nghị cho phép vận chuyển nếu hàng hóa không đang trong danh sách theo dõi, kiểm tra của cơ quan chức năng hoặc không có dấu hiệu nghi vn, vi phạm thì hướng dẫn Hãng tàu hoặc Đại lý hãng tàu hoặc Công ty giao nhận thực hin th tc hi quan đối với lô hàng nhập khẩu vn chuyn giữa các cng trong khu vực cụm cng Cái Mép - Thị Vải đ xếp lên tàu vận chuyển tới cng đích theo quy định tại Điều 51b Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Btrưng Bộ Tài chính.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

Trưng hợp hàng hóa xuất khu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại của khu, nếu người khai hải quan có yêu cầu thay đi cng xếp hàng thì Chi cục Hải quan ca khẩu cng Cái Mép hướng dẫn người khai hi quan thực hiện thủ tục hi quan theo quy định tại khon 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưng Bộ Tài chính.

2. Giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vn chuyển gia các cảng container khu vực Cái Mép:

Giao Cục Hi quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hi quan ca khu cng Cái Mép xây dựng cơ chế phối hợp cụ th giữa Chi cục Hải quan ca khu cảng Cái Mép với doanh nghiệp kinh doanh cảng container khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có liên quan để xác định tình trạng tắc nghẽn, đầu mối để phối hợp thực hiện, giải quyết khó khăn khi phát sinh tắc nghn cầu cảng đảm bảo công tác quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được thực hin theo đúng quy định tại Điều 50, Điều 51b, và Điều 52 hoặc Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sa đổi, b sung tại Khoản 28, Khoản 29, Khoản 30 và Khon 32 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưởng B Tài chính.

Tổng cục Hi quan có ý kiến đ Cc Hi quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH vận tải container Hải An, địa chỉ: trụ sở tại tầng 5, tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng (thay trả lời);
- Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link,
địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(thay trả lời);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành