Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán
Số hiệu: 4305/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4305/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1512/HQĐNa-TXNK ngày 12/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nộp báo cáo quyết toán đối với trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi năm tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Điều 103 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/02/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi ngày kết thúc năm tài chính từ ngày 31/12 sang ngày 31/03, Công ty lập riêng Báo cáo quyết toán về tình hình nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu cho giai đoạn giữa 2 kỳ quyết toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới (giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021) cho Chi cục Hải quan quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng