Công văn 4226/BCT-CNNg năm 2012 hướng dẫn chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
Số hiệu: 4226/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4226/BCT-CNNg
V/v hướng dẫn chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng) như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch, chính sách và kế hoạch phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan tổ chức xây dựng Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch sau khi được phê duyệt (có thể phối hợp với Sở Xây dựng gộp khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng vào Quy hoạch khoáng sản chung của Tỉnh).

- Chủ trì tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản nhóm B và C không phân biệt nguồn vốn (tổng mức đầu tư £1.500 tỷ đồng), trừ các dự án do các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chuyên ngành về khai thác và chế biến khoáng sản đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan thực hiện công tác thống kê, lập kế hoạch và báo cáo định kỳ về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn.

- Tham gia cùng Bộ Công Thương xây dựng các văn bản pháp luật về khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản; đề xuất chủ trương, các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tham mưu và thẩm định cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

- Thực hiện các công việc khác về quản lý ngành công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

Công văn này thay thế công văn số 5142/BCT-CNNg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở Công Thương tập hợp và báo cáo về Bộ Công Thương để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các Tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Các Bộ: TNMT, XD, KHĐT, KHCN, GTVT, TC, QP, CA, TTTrT, VHTTDL, NNPTNT; LĐTBXH;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Cục Công nghiệp địa phương;
- Lưu: VT.CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Ban hành: 09/03/2012 | Cập nhật: 13/03/2012