Công văn 4204/BTNMT-TCMT năm 2017 về đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp trong nước giải quyết vấn đề môi trường
Số hiệu: 4204/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/BTNMT-TCMT
V/v đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng “Đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Đề án).

Để đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan trong giải quyết các vấn đề môi trường hiện nay, phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan: (1) cung cấp thông tin về những vưng mắc, bất cập trong cơ chế phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trong công tác quản lý môi trường; và (2) trả lời phiếu câu hỏi đánh giá về tình hình phối hợp các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường (Nội dung Phiếu câu hỏi tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn này).

Công văn trả lời của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 08 tháng 9 năm 2017 theo địa chỉ: Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024.37713276/090.622.6187, fax: 024.37713275địa chỉ thư điện tử: nthlam@vea.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT.KHMT (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHIẾU CÂU HỎI

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 4204/BTNMT-TCMT ngày 17 tháng 8 năm 2017)

quan/tổ chức trả lời: ................................................................................................

Quý Cơ quan vui lòng cung cấp các thông tin nhằm đánh giá tình hình phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. (Đánh du X vào ô phù hợp).

I. Ý kiến chung

1. Văn bản nào quy định về chế phối hợp giữa Quý Cơ quan với các cơ quan trung ương và địa phương trong hoạt động bảo vệ môi trường không?

Không □

(Vui lòng cung cấp tên văn bản cụ thể:…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..)

2. Quý cơ quan đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến môi trường nào sau đây:

□ Xây dựng chính sách, pháp luật về môi trường (chuyển câu 3)

□ Cấp phép đầu tư dự án và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (chuyển câu 4)

□ Xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực (chuyển câu 5)

□ Kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường (chuyển câu 6)

□ Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường (chuyển câu 7)

□ Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường (chuyển câu 8)

Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường (chuyển câu 9)

□ Huy động nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường (chuyển câu 10)

II. Ý kiến đánh giá trong một số hoạt động quản lý nhà nước cụ thể

3. Công tác phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến môi trường của Quý Cơ quan với các Bộ, ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng chính sách, pháp luật vmôi trường còn chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: .................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b. Phối hợp góp ý dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật

Không cần thiết phối hợp □                               Góp ý chậm tiến độ □

Chất lượng góp ý chưa đạt □                            Đối tượng góp ý chưa phù hợp □

Khác………………………………………………………………………………………………

c. Phối hợp thẩm định dự thảo chính sách, pháp luật

Không cần thiết phối hợp □                               Phối hợp thẩm định chậm tiến độ □

Khác………………………………………………………………………………………………

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp trong xây dựng chính sách, pháp luật về môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Công tác phối hợp cấp phép đầu tư dự án và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Quý Cơ quan với các Bộ, ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định pháp luật liên quan đến cấp phép đầu tư dự án và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chưa phù hợp về:

- Thời điểm lập báo cáo □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Chất lượng nội dung báo cáo □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Hình thức và chất lượng thẩm định □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Đối tượng lập báo cáo □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Cơ quan thẩm định báo cáo □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Hình thức xử lý vi phạm □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Khác (chi tiết): .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình dự án triển khai sau khi được cấp phép/giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

- Nội dung phối hợp □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Hình thức phối hợp □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Cách thức xử lý vi phạm □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Khác (cụ thể): ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp trong cấp phép đầu tư dự án và thm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Công tác phối hợp xây dựng nội dung về bảo vệ môi trường trong quy hoạch ngành, lĩnh vực của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định liên quan đến việc xây dựng nội dung về bảo vệ môi trường trong quy hoạch ngành, lĩnh vực còn chưa rõ ràng và phù hợp

- Vai trò chủ trì, phối hợp □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Hình thức phối hợp □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Nội dung phối hợp □

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Khác (cụ thể): ....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phối hợp kiểm tra, giám sát và tng kết việc thực hiện nội dung bảo vệ môi trường trong kế hoạch/quy hoạch ngành, lĩnh vực

□ Có                             □ Không

Nếu có thì phối hợp dưới hình thức nào:

- Thành lập đoàn liên ngành □

- Qua trao đổi các báo cáo định kỳ □

- Hình thức khác (cụ thể):

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp trong xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6. Công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường

Không gửi kế hoạch xin ý kiến □                        Thông tin trao đổi không kịp thời □

Kế hoạch không phù hợp □

Khác ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (đoàn thanh tra, kiểm tra)

Cử cán bộ có năng lực chưa phù hợp □             Nguồn lực tài chính chưa phù hợp □

Thiếu nhân lực □                                                Phối hợp chưa hiệu quả □

Cơ sở vật chất còn thiếu □                                Thành phần tham gia chưa phù hợp □

Khác ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

d. Phối hợp báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường

Cung cấp tài liệu không đầy đủ, rõ ràng □          Chậm tiến độ □

Chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu □

Khác ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

đ. Phi hợp xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Phối hợp chưa hiệu quả □                                 Thiếu nhân lực □

Thiếu nguồn lực tài chính □

Khác ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp trong kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

7. Công tác phối hợp quan trắc môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và đa phương có vướng mắc, bất cấp không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng, nhiệm vụ quan trắc môi trường chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phi hợp thực hiện quan trắc môi trường

Không phối hợp □                     Thiếu nhân lực □                   Thiếu nguồn lực tài chính □

Khác .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

c. Phối hợp cung cấp số liệu quan trắc môi trường

Không phối hợp □                Phối hợp không kịp thời □         Số liệu không tương thích □

Khác .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

d. Phối hợp xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường

Không phối hợp □        Cung cấp dữ liệu không đầy đủ □        Phối hợp chưa hiệu quả □

Khác .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đxuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp quan trc môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

8. Công tác phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng, nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tcáo trong lĩnh vực môi trưng còn chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phối hợp tổ chức đoàn giải quyết tranh chp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường

Không kịp thời □

Năng lực cán bộ chưa đạt yêu cầu □

Số lưng người tham gia đoàn kiểm tra quá ít □

Số lượng người tham gia đoàn kiểm tra quá nhiều □

Thành phần đoàn tham gia không phù hợp □

Khác .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phối hợp cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tcáo trong lĩnh vực môi trường

Không đầy đủ □                        Không kịp thời □           Chất lượng thông tin chưa đạt □

Khác .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c. Phối hợp kiểm tra, xác minh và trực tiếp giải quyết vụ việc

Chưa thống nhất trong cách thức, phương thức giải quyết □

Cử cán bộ có năng lực chưa phù hợp □

Khác ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cưng hiệu quả phối hợp trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

9. Công tác phối hợp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vưng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng nhiệm vụ (chủ trì/phối hợp) liên quan đến phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường chưa có hoặc còn chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phi hợp xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Vướng mắc: ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c. Phối hợp khắc phục sự cmôi trường

Thiếu nguồn lực tài chính □        Phối hợp chưa hiệu quả □         Thiếu nhân lực □

Khác ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp phòng ngừa, ng phó, khắc phục sự cố môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

10. Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục và đào tạo

Không phối hợp góp ý □                                   Góp ý không kịp thời □

Khác....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c. Phi hợp triển khai tuyên truyền, giáo dục và đào tạo

Không phối hợp triển khai □                   Phối hợp chưa hiệu quả □

Khác...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

11. Công tác phối hợp huy động nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương có vướng mắc, bất cập không?

□ Có                             □ Không

Nếu có, đề nghị ghi rõ vướng mắc bất cập trong công đoạn nào sau đây:

a. Quy định chức năng, nhiệm vụ huy động nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp

Vui lòng ghi rõ: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b. Phối hợp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho bảo vệ môi trường

Không phối hợp góp ý □

Nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chưa tương thích □

Khác. ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c. Phối hợp thực hiện việc huy động nguồn lực tổ chức hội nghị/ diễn đàn vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho bảo vệ môi trường

Không phối hợp tổ chức □                    Phối hợp chưa hiệu quả □

Khác ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp huy động nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường của Quý Cơ quan với các bộ ngành và địa phương:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................