Công văn 4134/BTP-PBGDPL năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Số hiệu: 4134/BTP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4134/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại các Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình) và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, hướng dẫn “đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” và xây dựng “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”.

Thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013). Để chuẩn bị điều kiện triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời phục vụ việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi ban hành Kế hoạch 05 năm, hàng năm để triển khai các nhiệm vụ tại Chương trình và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cần bổ sung nội dung triển khai tiêu chí tiếp cận pháp luật; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Nội dung của tiêu chí thành phần 18.5 về “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thuộc tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới sẽ thực hiện, áp dụng thống nhất trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện và phát huy dân chủ, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg .

3. Nghiên cứu, bổ sung đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kịp thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chấm điểm, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức được giao theo dõi, tham mưu triển khai nhiệm vụ này sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Quan tâm, tạo điều kiện và bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhất là kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở. Căn cứ hướng dẫn thực hiện Chương trình của các cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc đề xuất chỉ tiêu, nhiệm vụ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và tổng hợp vào kế hoạch triển khai Chương trình của cấp tỉnh. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, tiếp tục đề xuất kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo khoản 1 Điều 39 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật), kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở (theo khoản 1 Điều 6 Luật hòa giải ở cơ sở) và tổng hợp chung để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp trước ngày 28/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình ở Trung ương và Thủ tướng Chính phủ (có thể tổng hợp chung trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm).

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội; số điện thoại: 04.62739469) để giải quyết, tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg TT Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- PTTg Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (để biết);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu