Công văn 409/TCGDNN-PCTT triển khai Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Số hiệu: 409/TCGDNN-PCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Phí Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TNG CỤC GIÁO DỤC
NGH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/TCGDNN-PCTT
V/v triển khai Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022 - 2027” năm 2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trường trung cấp;
- Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;
- Người đứng đầu doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Chương trình), Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Kế hoạch), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị quý đơn vị triển khai Chương trình, Kế hoạch tại đơn vị năm 2022 như sau:

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg tại đơn vị mình và gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Pháp chế - Thanh tra) để tổng hợp, theo dõi.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 1260/QĐ-TTg và Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH bằng các hình thức phù hợp.

3. Tổ chức triển khai đầy đủ, toàn diện bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Quyết định số 1260/QĐ-TTg và Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH .

4. Bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất để phục vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Quyết định số 1260/QĐ-TTg và Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH .

5. Ưu tiên tập trung thực hiện các hoạt động dưới đây trong năm 2022:

a) Công tác phổ biến, quán triệt

- Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa học mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với các khóa đang học).

- Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc trường, trung tâm.

b) Rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

c) Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

- Tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL định kỳ 02 lần/năm.

- Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế.

- Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phbiến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong trường, trung tâm, đơn vị.

d) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong trường, trung tâm.

- Đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống đphát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

- Số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL cho người học trong cơ sở.

đ) Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên của tổ chức.

e) Đánh giá công tác PBGDPL và chế độ báo cáo

- Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao thực hiện công tác PBGDPL.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính trước ngày 05/12/2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Pháp chế - Thanh tra; địa chỉ: Tòa nhà Minori, 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.9740333 (máy lẻ 604); email: pctt.gdnn@molisa.gov.vn) để phối hợp triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Phó TCT Nguyễn Thị Việt Hương (để b/c);
- Trang TTĐT TCGDNN (để đăng tải);
- Lưu: VT, PCTT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ - THANH TRA
Phí Mạnh Thắng