Công văn 4050/BTC-THTK năm 2022 xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
Số hiệu: 4050/BTC-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 09/05/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/BTC-THTK
V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với CSDL hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về quy hoạch.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 2089/BKHĐT-QLQH ngày 01/04/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với CSDL hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về quy hoạch, Bộ Tài chính tham gia ý kiến như sau:

1. Về bố cục dự thảo Thông tư:

- Dự thảo Thông tư căn cứ Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, vì vậy đề nghị Bộ KHĐT làm rõ hướng dẫn những điều, khoản cụ thể nào của Luật, Nghị định.

- Đề nghị Bộ KHĐT rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo đảm bảo theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dự thảo thông tư có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật, đề nghị bổ sung nội dung các Điều quy định về:

+ Giải thích từ ngữ;

+ Điều kiện vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Quy hoạch;

+ Trách nhiệm Quản lý về kỹ thuật (Quản lý, vận hành và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thông suốt của hệ thống; Đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, lưu trữ và bảo mật Cơ sở dữ liệu quốc gia được đặt tại Bộ KHĐT; Hướng dẫn xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia; chia sẻ thông tin về dữ liệu quy hoạch kịp thời, chính xác để các cơ quan, tổ chức, đơn vị khai thác, sử dụng có hiệu quả; bảo mật các thông tin được chia sẻ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai kết nối; giải thích, làm rõ các nội dung liên quan đến các tài liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia khi có yêu cầu; cập nhật tài liệu và thông báo cho các bên liên quan khi có sự thay đổi các thông tin kết nối,....);

+ Trách nhiệm Quản lý về nghiệp vụ (xây dựng yêu cầu về nghiệp vụ báo cáo kê khai dữ liệu quy hoạch đảm bảo tính nhất quán thông tin, tính chính xác của thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch làm cơ sở để xây dựng, nâng cấp hệ thống; trách nhiệm tổ chức tập huấn và hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình sử dụng, khai thác và trao đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và các nghiệp vụ liên quan khác khi có nhu cầu; cách thức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia hồ sơ quy hoạch để phục vụ công tác quản lý, công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo, phân tích dự báo của Chính phủ, của Bộ KHĐT và cơ quan nhà nước có liên quan;....)

- Một số trích dẫn trong dự thảo Thông tư quy định rõ loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên cơ quan thay cho sử dụng sử dụng kỹ thuật soạn thảo footnote trong dự thảo Thông tư (như footnote tại Điều 5, Điều 14, Điều 15,..). Dự thảo Thông tư hiện đang quy định có 02 Điều 14 và 02 Điều 15.

2. Về Điều 2 đối tượng áp dụng: Đề nghị quy định rõ đối tượng áp dụng, trường hợp đối tượng áp dụng như quy định tại Luật Quy hoạch hoặc Nghị định số 37/2019/NĐ-CP cũng cần ghi rõ để thực hiện thống nhất, như các Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý báo cáo thông tin về quy hoạch, cơ quan quản lý công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương; cơ quan chuyên môn về quản lý quy hoạch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,....

3. Về Khoản 4, Điều 8: Đề nghị Bộ KHĐT xác định hình thức ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là dưới hình thức ban hành quy chế cho phù hợp và lược bỏ đơn vị phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế. Trường hợp Quy chế ban hành dưới hình thức Thông tư của Bộ KHĐT thì các Bộ, ngành sẽ phối hợp tham gia ý kiến theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

4. Về Điều 11. Kế hoạch hàng năm về thu thập, cập nhật dữ liệu và Điều 12. Tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về thu thập, cập nhật dữ liệu: Đề nghị Bộ KHĐT kết cấu quy định nội dung các Điều này các nguyên tắc, trách nhiệm điều chỉnh chung về việc kết nối, thu thập, cập nhật dữ liệu để xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ quy hoạch, thay vì quy định các cơ quan, đơn vị hàng năm phải lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cho trách nhiệm thực hiện thường xuyên này.

5. Về khoản 3, Điều 14: Đề nghị Bộ KH&ĐT sửa đổi nội dung tại đối với nội dung tại khoản 3 Điều 14 Dự thảo Thông tư như sau: “Kinh phí chuyển đổi, tích hợp thông tin, cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và pháp luật có liên quan.”

Lý do như sau:

Quy định về kinh phí chuyển đổi, tích hợp thông tin, cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ quy hoạch sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng định mức chi sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), ý kiến tham gia của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan; Bộ Tài chính đã chủ trì ban hành Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay, một số văn bản liên quan đến chi ứng dụng công nghệ thông tin đã được sửa đổi, bổ sung, như:

- Bộ TTTT đã chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009; trong đó tại khoản 1 và khoản 6 Điều 59 quy định:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát hệ thống định mức thuộc thẩm quyền quản lý; sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì trình Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; trong đó tại điểm i, k, l mục V phần A và mục IV phần B phụ lục I (phân loại dự án đầu tư công) Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các dự án chi ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư....

Như vậy, quy định về chi ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Nghị định không giao Bộ Tài chính hướng dẫn chi ứng dụng công nghệ thông tin nguồn kinh phí thường xuyên.

Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- NSNN; HCSN; ĐT; QLCS; TCDT
- Lưu: VT, THTK ( bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi