Công văn 403/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí xét tốt nghiệp THCS và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình ban hành
Số hiệu: 403/SGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đặng Thị Yến
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 403/SGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện kinh phí  xét tốt nghiệp THCS và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Ninh Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 2223/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/4/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh, bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp THPT; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc mức thu một số khoản phục vụ các kỳ thi ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ;

Để thống nhất thực hiện chung toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình hướng dẫn thực hiện kinh phí xét tốt nghiệp THCS và kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm 2012 (goi tắt là kỳ thi tốt nghiệp THPT), như sau:

I. Qui định chung:

1. Không thu lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí xét tốt nghiệp đối với các cấp học phổ thông và bổ túc văn hóa.

Toàn bộ kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp (đối với THCS), và kinh phí chi in ấn các loại giấy chứng nhận, tiền làm bằng tốt nghiệp, giấy thi, đề thi, văn phòng phẩm, phiếu trả lời trắc nghiệm… được dự toán chi trong ngân sách nhà nước hàng năm và nguồn thu học phí.

Riêng đối với các trường Dân lập: Kinh phí chi cho kỳ thi tốt nghiệp được cân đối trong nguồn thu học phí hàng năm của đơn vị. Các đơn vị cần tính toán các khoản chi phí cần thiết phục vụ kỳ thi trên cơ sở các văn bản quy định đối với một số khoản chi như giấy thi, tiền làm bằng tốt nghiệp, kinh phí phục vụ hội đồng coi thi… để thu từ học sinh (trong khoản thu học phí hàng năm) ở mức hợp lý để đủ chi phí cần thiết cho các công việc nêu trên.

2. Ngoài qui định trên, các đơn vị được thu một số khoản phục vụ kỳ thi theo Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc mức thu một số khoản phục vụ các kỳ thi ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo.

II. Qui định cụ thể:

1. Về thu:

Mức thu Lệ phí thi đối với thí sinh tự do thực hiện theo Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình, cụ thể:

-  Học sinh THPT, GDTX: 50.000đ/ học sinh;

- Thí sinh là cán bộ công chức và người lao động đăng ký dự thi GDTX: 55.000đ/ thí sinh.

2. Về chi:

a) Chi cho công tác ra đề thi và tổ chức thi tốt nghiệp THPT: Thực hiện mức chi theo quy định tại Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2009; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình;

b) Chi cho công tác xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở: Thực hiện chi theo định mức chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng trong năm.

c) Chi sao in đề thi phát cho từng thí sinh dự thi tốt nghiệp, tiền làm bằng tốt nghiệp cho học sinh, tiền mua phiếu trả lời trắc nghiệm, tiền văn phòng phẩm để in các loại bảng ghi tên, bảng ghi điểm, danh sách… phục vụ các hội đồng coi thi làm tại Sở Giáo dục và Đào tạo được lấy trong nguồn thu học phí tại các đơn vị (riêng trường THPT Dân tộc Nội trú lấy trong nguồn kinh phí NSNN cấp) và được thực hiện như sau:

* Đối với các trường Trung học phổ thông (bao gồm hệ công lập, ngoài công lập); các Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Các đơn vị nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo theo mức sau:

- Tiền sao in đề thi 06 môn, tiền văn phòng phẩm để in các bảng ghi tên, bảng ghi điểm, danh sách… phục vụ các Hội đồng coi thi (làm tại Sở Giáo dục và Đào tạo): 13.500 đồng/01 học sinh;

- Tiền làm bằng tốt nghiệp: 8.500 đồng/01 chiếc;

- Tiền phiếu trả lời trắc nghiệm: 1.200 đồng/01 tờ.

* Đối với các trường Trung học cơ sở: Các đơn vị nộp tiền làm bằng tốt nghiệp với mức 8.500 đồng/chiếc về Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các Phòng Giáo dục và Đào tạo trích nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền là 6.800 đồng/chiếc (chi mua phôi bằng, sắp xếp, phân loại, đóng số hiệu bằng và các chi phí khác liên quan đến việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh); còn lại 1.700 đồng/chiếc để tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để chi cho công tác làm bằng tốt nghiệp cho học sinh hệ THCS (chi viết bằng, sơ duyệt, đóng dấu, trả bằng cho học sinh và làm các công việc khác liên quan đến việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh).

* Thời gian các đơn vị nộp kinh phí trên về Sở Giáo dục & Đào tạo (nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT hoặc chuyển tiền về Sở GD&ĐT tại Kho bạc các huyện, thị xã, thành phố qua số tài khoản 932.010.000.015 Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình) như sau:

- Đối với tiền sao in đề thi, tiền phiếu trả lời trắc nghiệm, tiền văn phòng phẩm để in các bảng ghi tên, bảng ghi điểm, danh sách… phục vụ các Hội đồng coi thi (làm tại Sở Giáo dục và Đào tạo): Nộp trước ngày 15 tháng 5 năm 2012;

- Đối với tiền bằng tốt nghiệp: Các đơn vị nộp ngay sau khi có kết quả đỗ tốt nghiệp (nộp trước ngày 18/7/2012).

3. Về kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

a) Kinh phí tổ chức kỳ thi tại các Hội đồng coi thi:

Các Hội đồng coi thi căn cứ vào Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 05/7/2007; Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2009; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Ninh để lập dự toán chi kinh phí cho Hội đồng coi thi.

Nếu Hội đồng coi thi có học sinh từ 02 trường trở lên, thì căn cứ vào dự toán kinh phí chi của Hội đồng coi thi, các đơn vị tính toán phân bổ kinh phí cho các trường thành viên trong Hội đồng coi thi theo số học sinh dự thi. Các trường thành viên trong Hội đồng coi thi có trách nhiệm nộp số kinh phí phải đóng góp cho trường là nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi, để tổ chức thực hiện kỳ thi.

b) Quyết toán kinh phí chi tại các trường:

- Đối với Hội đồng coi thi chỉ có học sinh một trường: Quyết toán chi là toàn bộ các chi phí phục vụ kỳ thi theo quy định.

- Đối với Hội đồng coi thi có học sinh  từ 02 trường trở lên:

Toàn bộ kinh phí chi cho Hội đồng coi thi được trường là nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm quyết toán và được lập thành tổng quyết toán chi, quyết toán chi đó được xác nhận của Hiệu trưởng các trường thành viên trong Hội đồng coi thi, lưu mỗi trường thành viên 01 bản.

Các trường thành viên trong Hội đồng coi thi thống nhất lập biên bản phân bổ kinh phí thi cho các trường thành viên, lưu mỗi trường thành viên 01 bản.

c) Việc lưu chứng từ thanh quyết toán chi được thực hiện như sau:

* Đối với Hội đồng coi thi chỉ có học sinh một trường:

Tổng quyết toán kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm toàn bộ các chứng từ chi (bản gốc); các văn bản hướng dẫn thi; Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và các giấy tờ khác có liên quan đến kỳ thi.

* Đối với Hội đồng coi thi có học sinh từ 02 trường trở lên:

-  Đối với trường là nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi, chứng từ gồm:

+  Tổng quyết toán kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hội đồng coi thi kèm theo các chứng từ chi (bản gốc); các văn bản hướng dẫn thi; Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và các giấy tờ khác có liên quan đến kỳ thi.

+ Biên bản phân bổ kinh phí thi cho các trường thành viên trong Hội đồng coi thi.

- Đối với trường thành viên còn lại trong Hội đồng coi thi, chứng từ gồm:

+ Quyết toán kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hội đồng coi thi (bản có đóng dấu đỏ); kèm theo toàn bộ các chứng từ (bản sao) và các giấy tờ có liên quan đến kỳ thi.

+ Biên bản phân bổ kinh phí thi cho từng trường (bản có đóng dấu đỏ);

+ Phiếu thu tiền đóng góp cho trường là nơi đặt địa điểm của Hội đồng coi thi.

III. Công tác hạch toán kế toán:

1. Kinh phí trích nộp về Sở GD&ĐT:

Các khoản kinh phí phục vụ kỳ thi đơn vị phải trích nộp về Sở nếu chi từ nguồn thu học phí của đơn vị thì hạch toán qua tài khoản 342 “Thanh toán nội bộ” ghi Nợ TK 342/Có TK 1111.

2. Kinh phí đối với các trường:

- Đối với trường là nơi đặt địa điểm của Hội đồng coi thi:

+ Đối với tiền thu đóng góp thi của các trường thành viên trong Hội đồng coi thi: Kinh phí thu hạch toán Nợ TK 1111/Có TK 3318; kinh phí chi hạch toán Nợ TK 3318/Có TK 1111.

+ Đối với tiền chi tại đơn vị: Kinh phí chi hạch toán Nợ TK 66121/Có TK 1111.

- Đối với trường thành viên còn lại trong Hội đồng coi thi: Kinh phí chi hạch toán Nợ TK 66121/Có TK 1111.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện kinh phí xét tốt nghiệp THCS và kinh phí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Khi có sự thay đổi về nội dung, định mức chi, Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (qua phòng Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website Sở GD&ĐT);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng: Thanh tra, GDTrH, KT&KĐCLGD; GDCN-GDTX (để phối hợp)
- Lưu VT, KHTC. H/12.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Yến