Công văn 3981/UBND-QHXDGT tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Số hiệu: 3981/UBND-QHXDGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3981/UBND-QHXDGT
V/v Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố;
- Đài PTTH Hà Nội;
- Các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, An ninh Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô.

 

Thực hiện Công điện số 655/CĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố, Đài PTTH Hà Nội, các báo Thủ đô tổ chức, chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền của thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô; chỉ đạo xây dựng các chuyên mục trên Đài PTTH, trên các báo để tuyên truyền sâu rộng, chính xác các giải pháp đồng bộ của Thành phố nhằm giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; chú trọng tuyên truyền nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, phê phán tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố lựa chọn những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh để tuyên truyền, phổ biến trong các trường học trên địa bàn Thành phố. Tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải trong việc tiếp nhận thông tin, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

3. UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố về nội dung phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống đài phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về giao thông, văn hóa giao thông đến các tổ dân phố, cụm dân cư, làng, xóm, thôn, bản trên địa bàn và thông qua các hình thức khác như: tuyên truyền, cổ động trực quan, phát tờ rơi, ký cam kết….

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ngành Thành phố trong việc định hướng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến các tổ chức, cá nhân, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

5. Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tăng cường phổ biến, giáo dục về ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình. Có biện pháp nhắc nhở, xử lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi có thông báo vi phạm của các cơ quan chức năng.

6. Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, làm căn cứ để đánh giá thi đua hàng năm.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan để huy động nguồn và bố trí, đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông ở các đơn vị.

8. Giao Sở Giao thông vận tải – cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
-TTTU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an, Bộ GTVT;
- UB ATGT Quốc gia;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đoàn thể chính trị TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- Các quận ủy, huyện ủy, thị ủy;
- VPUB: CVP, các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, GTbvt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT .CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi