Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT năm 2021 về khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3916/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Tạ Ngọc Đôn
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3916/BGDĐT-KHCNMT
V/v khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ KHCN trong cơ sở GDĐH

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gi: Cơ sở giáo dục đại học

Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ s giáo dục đại học (CSGDĐH). Hoạt động KHCN trong CSGDĐH ngoài nhiệm vụ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới, cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao năng sut, chất lượng sản phẩm phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Nhằm thúc đẩy hoạt động KHCN trong CSGDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, trong đó có các chính sách nhm nâng cao chất lượng tạp chí khoa học, đầu tư phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hiệu quả công tác đào tạo tiến sĩ thông qua các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát thực trạng tại CSGDĐH giai đoạn 2016 - 2020 về 3 nội dung: hoạt động của các tạp chí khoa học, nhóm nghiên cu mạnh, kết quả đào tạo tiến sĩ thông qua nhiệm vụ KHCN các cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị CSGDĐH cử đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý mảng tp chí khoa học, nhóm nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ thuộc các đề tài/dự án/chương trình KHCN truy cập vào các đường link gửi kèm và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trong bảng hỏi. Cụ thể:

1. Cung cấp thông tin về thực trạng tạp chí khoa học theo đường link: https://forms.gle/oFdki7pXvD3bOrSH6

2. Cung cấp thông tin về kết quả đào tạo tiến sĩ thông qua nhiệm vụ KHCN các cấp theo các đưng link: https://bit.ly/3zWRhV1, https://bit.ly/3jT2pwE

3. Cung cấp thông tin về thực trạng nhóm nghiên cứu mạnh theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXsEnpWPg_oEeiWANn59tpVsQ66oAI6G6q4SBPw_1BT_JGQ/viewform

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Nguyễn Văn Phúc (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tạ Ngọc Đôn

Thông tin chi tiết liên hệ: CVC. Nguyễn Thị Dịu, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 097.568.4749; email: ntdiu@moet.gov.vn

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.